• Description 
   81558 U5ME0006 
   Engine Bearing 
   PCS 
    
  4.212 4.236 T4.236 4.248 
   
Engine Bearing:81558 U5ME0006

Room 1312 Poly World Trade Center,
No.1000 Xingang Road East, Haizhu District,
Guangzhou Guangdong, China.

Tel: +86 20 890 894 25
Fax: +86 20 890 894 20

Email: info@weltake.com